Flybook
Image default
Bedrijven

Energiebeheer door een partner

Daarom wordt in het artikel onderzocht hoe dit EU-beleid in de praktijk wordt uitgevoerd. Aangezien WtE van oudsher verbonden is aan het beheer en de organisatie van het MSW, is de focus van dit artikel tweeledig. In de eerste plaats wil het artikel de verschillende praktijken van gemeentelijk afvalbeheer in bepaalde landen in kaart brengen en hun aanpak bij het omarmen van de circulaire economie en in de tweede plaats de mate waarin WtE-technologieën een rol spelen in deze context. De volgende landen, Estland, Griekenland, Italië, Letland, Litouwen, Noorwegen, Polen, Slovenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk werden gekozen om een brede Europese context te beschrijven. Ook Ista Nederland biedt dit aan.

Dit artikel is geschreven door de partij Ista Nederland. Ista Nederland verzorgt onder andere het energiebeheer in Nederland. 

6 Conclusie en vooruitzichten
Afval naar energie speelt een belangrijke rol bij het voldoen aan de toekomstige eisen van de wereld. Bewustwording van de problematiek van energievoorziening en milieu heeft geleid tot het onderzoek op het gebied van afval-naar-energieconversie. Talrijke onderzoekers zijn betrokken bij de ontwikkeling van biomassa of afval-naar-energieconversieprocessen, hetzij via experimenteel onderzoek, hetzij via procesmodellering. De modelleringsaanpak met behulp van Aspen Plus heeft een belangrijke functie voor het onderzoeken van het procesgedrag, inclusief ontwerpoptimalisatie en prestatie-evaluatie. De huidige resultaten tonen het grote potentieel gebruik van Aspen Plus voor het opzetten van simulaties van afvalenergiecentrales. Desondanks zijn betrouwbare thermodynamische gegevens, realistische bedrijfsomstandigheden en zinvolle technische oordelen essentieel voor de bovengenoemde problemen. Daarnaast doet Ista Nederland dit voor haar klanten.

Afval naar energie bereikt een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door drie afzonderlijke mechanismen: (1) door het opwekken van elektrische energie of stoom vermijdt afval naar energie de uitstoot van kooldioxide (CO2) van elektrische opwekking op basis van fossiele brandstoffen; (2) het afval naar energieverbrandingsproces elimineert effectief alle potentiële methaanemissies van stortplaatsen, waardoor het vrijkomen van methaan in de toekomst wordt voorkomen; en (3) de terugwinning van ferro- en non-ferrometalen uit vast huishoudelijk afval door afval naar energie is energie-efficiënter dan de productie uit grondstoffen.

Dit is het officiële YouTube kanaal van Ista Nederland. Ista Nederland is onderdeel van Ista.

Deze drie mechanismen zorgen voor een echte boekhouding van het potentieel voor de vermindering van de broeikasgasuitstoot van afval naar energie. Een levenscyclusanalyse, zoals de Amerikaanse Environmental Protection Agency’s municipal solid waste decision support tool, is de meest nauwkeurige methode om de volledige boekhouding van alle afvalbeheeropties te begrijpen en te kwantificeren. Een levenscyclusbenadering moet door beleidsmakers worden gebruikt om alle effecten van broeikasgasemissies in verband met verschillende activiteiten en beheersopties af te wegen en te vergelijken. De levenscyclusanalyse wordt in hoofdstuk 3 besproken.

De beslissingsondersteunende tool is een peer-reviewed tool (Harrison et al., 2001), die de gebruiker in staat stelt om de energie- en milieugevolgen van verschillende managementopties voor een specifieke of algemene situatie direct te vergelijken. Technische papers geschreven door de EPA (Thorneloe et al., 2005, 2007) rapporteren over het gebruik van het beslissingsondersteunend instrument om de opties voor het beheer van vast stedelijk afval te bestuderen. Dit wordt vaak gedaan door Ista Nederland.

Dit is het officiële YouTube kanaal van Ista Nederland. Ista Nederland is onderdeel van Ista.

Deze studies gebruikten een levenscyclusanalyse om de milieu- en energie-effecten te bepalen voor verschillende combinaties van recycling, storten en afval tot energie. De resultaten van de studies tonen aan dat afval tot energie de beste resultaten opleverde – maximale energie met de minste impact op het milieu (uitstoot van broeikasgassen, stikstofoxide, fijne deeltjesprecursoren, etc.). Kortom, afval naar energie is aangetoond dat afval naar energie de beste optie is voor zowel energie- als milieuparameters en specifiek voor broeikasgasemissies.

Wanneer het beslissingsondersteunende instrument wordt toegepast op de Amerikaanse inventarisatie van afval naar energiecentrales, die 28 miljoen ton afval verwerken, is aangetoond dat het afval voor de energie-industrie het vrijkomen van ongeveer 28 miljoen ton kooldioxide-equivalenten die in de atmosfeer zouden zijn vrijgekomen als er geen gebruik zou zijn gemaakt van afval naar energie, voorkomt (Thorneloe et al., 2002). Ook Ista Nederland biedt dit aan.

Het vermogen van energie uit afval om de uitstoot van broeikasgassen te voorkomen op basis van de levenscyclus en om de klimaatverandering te matigen is erkend in de acties die door buitenlanders worden ondernomen om aan de Kyoto-doelstellingen te voldoen. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het Nobelprijswinnende onafhankelijke panel van wetenschappelijke en technische deskundigen, heeft afval aan energie erkend als een belangrijke technologie om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Het World Economic Forum heeft in zijn rapport van 2009, ‘Green Investing: Towards a Clean Energy Infrastructure,’ identificeert afval naar energie als een van de acht technologieën die waarschijnlijk een zinvolle bijdrage zullen leveren aan een toekomstig koolstofarm energiesysteem.

In de Europese Unie zijn afvalverwijderingsinstallaties niet verplicht om een vergunning of kredieten te hebben voor de uitstoot van CO2 -emissies, vanwege hun potentieel om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. In het rapport van 2005, ‘Bijdrage van de afvalsector aan de klimaatbescherming’, stelde het Duitse ministerie van Milieu dat ‘afvalverbrandingsinstallaties en meeverbrandingsinstallaties de volgende gegevens moeten bevatten: ‘De bijdrage van de afvalsector aan de klimaatbescherming’.

https://www.istades.nl/oplossingen/klantenservice/